Slovakia Iptv | Slovenia Iptv

by

Slovenia Iptv , Slovakia Iptv Address, play the iptv streams directly in VLC Player ==>
#EXTINF:-1,DOLNYKUBIN TV
rtsp://s1.media-planet.sk/live/dolnykubin
#EXTINF:-1,Hronka Slovenia
http://213.81.153.221:8080/hronka
#EXTINF:-1,Karpaty
http://213.81.153.221:8080/karpaty
#EXTINF:-1,myjava
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/myjava1
#EXTINF:-1,Nove Zamky
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/novezamky
#EXTINF:-1,NRSR
rtmp://80.94.54.13/liverepeater/nrsr1
#EXTINF:-1,Pezinok
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/pezinok
#EXTINF:-1,Planet TV
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.1.56:5002
#EXTINF:-1,Planet TV HD
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.1.55:5002
#EXTINF:-1,POP Brio
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.9.1:5002
#EXTINF:-1,POP Kino
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.9.2:5002
#EXTINF:-1,POP Oto
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.9.4:5002
#EXTINF:-1,POP TV
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.1.3:5002
#EXTINF:-1,Reduta
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/reduta
#EXTINF:-1,RTV KREA
http://213.81.153.221:8080/galanta
#EXTINF:-1,Senica
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/senica1
#EXTINF:-1,Skalica
rtsp://s1.media-planet.sk/live/skalica1
#EXTINF:-1,Slovenija 1 HD
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.1.53:5002?auth=HasBahCa?
#EXTINF:-1,Slovenija 2 HD
http://193.77.34.7:7000/udp/232.4.1.54:5002?auth=HasBahCa?
#EXTINF:-1,Trencin
rtsp://s1.media-planet.sk:80/live/trencin1
#EXTINF:-1,Trnava
http://213.81.153.221:8080/region
#EXTINF:-1,Turzovka
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/turzovka
#EXTINF:-1,TV Bratislava
rtmp://212.89.230.30:1935/live/bratislava.stream
#EXTINF:-1,TV Mijava
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/myjava1
#EXTINF:-1,TV PEZINOK BRATISLAVA
rtsp://s1.media-planet.sk/live/pezinok
#EXTINF:-1,TV Skalica
rtmp://s1.media-planet.sk:80/live/skalica1